سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، دانشجوی دکترای مدرسی معا

چکیده:

گسترش روابط دختر و پسر ، یکی از معضلات مهم اجتماعی است که اگر مهار نشود ، آسیب های جبران ناپذیری را بر سلامت و بهداشتروانی نوجوانان و جوانان ، به ویژه دختران و خانواد ه وارد می سازد . این نوشتار در صدد تبیین آسیب های روانی ، اجتماعی و خانوادگیروابط دختر و پسر است . روش تحق یق ، روش کتابخانه ا ی است که با استفاده از منابع اسلامی و تحق یقات جد ی د به بررس ی و ارز ی ابیموضوع پرداخته شد . در این مقال پس از تعریف مفهوم اصلی تحقیق ، به اجمال آسیب های روابط دختر و پسر و عشق های خیابانی بیانشده است .