سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد طباطبایی نژاد – دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
سیدعلی طباطبایی نژاد – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی

چکیده:

بی تردید تامین مالی پروژه و روش اجرایی آن به عنوان یکی از عناصر استراتژیک درمدیریت پروژه یکی از مهمترین و پرچالش ترین موانع پیش روی برای اجرای پروژه های عمرانی درشهرداری ها می باشد قسمت عمده ای از منابع تامین مالی اختصاص به هزینه های جاری و سرمایه ای برای تملک اراضی و ابنیه به عنوان سطح اجرایی این پروژه ها می باشد که گاه عدم توفیق درحل این مشکل به خصوص در رابطه با اراضی خرد موجب افزایش هزینه ها و تاخی ردر اجرای پروژه های شهری می گردد برای حل این موضوع راه کارهای مختلفی درقوانین داخلی از جمله قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ومصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و شوراهای اسلامی شهری ارایه شده است ضمن اینکه رویه جاری در شهرداریها گاه خود قوانین نانوشته ای میشوند که اثر اجرایی آن کمتر از قوانین مصوب نیست با این حال نبود یک سازوکار روشن در قوانین که منعطف و با اقتضائات اجتماعی و اقتصادی هماهنگ باشد اجرای ینمودن طرح های تامین مالی رابا مشکل مواجه کرده است.