سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مصطفی محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،باشگاه پژوهشگران جوان،اراک
سلیمان فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
فرهاد حصاری – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

امروزه گسترش وسایل ارتباطی سبب رویارویی انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است که نتیجه و پیامد آن تاثیربه روی تمام جوانب دیگر زندگی و از جمله هویت افراد بوده است.امروزه به وسیله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب های فراوانی در برابر فرد وجود دارد که سبب ایجادهویت های گوناگون گردیده است هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی آسیب شناسی تاثیر برنامه های تلویزیونی ماهواره برهویت اجتماعی فرهنگی دانشجویان میباشدمطالعه حاضر، با استفاده از روش پیمایش و استفاده از نظریات جرج هربرت مید، آنتونی گیدنز و هارولد لاسول به عنوان چارچوب نظری بهبررسی تاثیر متغیر ماهواره بر هویت مذهبی، هویت فرهنگی، هویت سیاسی و هویت زبانی دانشجویان میپرازد جامعه آماری طرح شامل ۶۳۵۱ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال۱۳۹۰ می باشند حجم نمونه ۳۶۲ نفر و با استفاده از روش کوکران بدست آمده که با شیوه نمونه گیری تصادفی سادهمورد سنجش قرارگرفته اند ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد که جهت سنجش پایایی و اعتبار ابزار به ترتیب از روشهای آلفای کرونباخ و همسازی درونی گویه ها استفاده شده نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر پررنگ ماهواره بر هویت می باشد، رسانه های جمعی با تاثیری که بر فرهنگ و ساختارهای اجتماعی و نظام بین المللی دارند سبب شده به نوعی همه دنیا با چالشی به اسم بحران هویت روبرو شوند، بحرانی که رفته رفته به افول فرهنگ و بی هویتی مبدل خواهد و سبک زندگی خاص و هدفمندی را اشاعه خواهد داد. در این میان، برنامه های ماهوراره ای نقش پررنگ تری را در این تحول و دگرگونی فرهنگی، دینی، سیاسی، مخصوصاً دربین جوانان دارا می باشد.