سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سید جواد محمد بایگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،ایران
سیده نرجس محمدی بیگی – دانشکده علوم پایه،دانشگاه فردوسی،مشهد،ایران

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اسیب های ناشی ازبیکاری برزندگی فردی واجتماعی جوانان با استناد به اطلاعات نظرسنجی و تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شده است برای این منظور یک جامعه آماری نمونه از جوانان شهرستان نمونه درنظر گرفته شده و نظر سنجی بصورت استاندارد ازآنها بعمل آمده است سپس نتایج این نظر سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتایج این تحقیق درمقاله حاضر بیان شده است امید است نتایج ارایه شده دراین تحقیق مورد توجه و استفاده سایرپژوهشگران قرارگیرد.