سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسن زارعی متین – استاد دانشگاه تهران
غلامرضا جندقی – استاد دانشگاه تهران
قدرت ا… باقری – استادیار دانشگاه تهران
جواد شیدایی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه نیروی انسانی در توسعه صنعتی و اقتصادی نقش اساسی را بر عهده دارد ؛ نیروی انسانی دیگر به عنوان یک عامل کمی در تولید و توسعه مطرح نبوده ، بلکه بیشتر کیفیت و کارآیی و افزایش بهره وری آن مورد توجه می باشد . تحقیق حاضر به آسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط استان قم می پردازد و برای این منظور عوامل توانمند سازی ، نظام جبران خدمات ، شادی و نشاط و رضایت شغلی به عنوان عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفتند . سوال اصلی در این پژوهش عبارتست از وضعیت بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط استان قم چگونه است ؟ . این پژوهش یک مطالعه ((توصیفی – پیمایشی)) بوده و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس( ۸۰ نفر)استفاده شده است . اطلاعات به دست آمده به وسیله ابزار پرسشنامه نگرش کارکنان را مورد سنجش قرار داده ، و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار spss انجام شده است . برای سنجش داده ها از آزمون t، آزمون رتبه ای فریدمن و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده است ، و نتایج آزمون نشان دهنده وضعیت مطلوب بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط استان قم بوده است ، و همچنین به ترتیب مولفه های توانمند سازی ، شادی و نشاط و رضایت شغلی به عنوان نقاط قوت و مولفه نظام جبران خدمات به عنوان نقطه آسیب پذیر در بهره وری نیروی انسانی این صنایع مطرح می باشند . در این پژوهش بین تحصیلات کارکنان و بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود داشته ، ولی این رابطه در مورد سن کارکنان و سابقه کار آنان صادق نمی باشد .