سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا جعفر پور – دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،گروه مشاوره
مژگان شیرانی – دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه گسترش بزهکاری درجامعه بویژه دربین جوانان ازحساسیت های ویژه ای برخوردار شده است تا آن حد که بصورت معمایی درعرصه روانشناسی جامعه شناسی جرم شناسی درآمدها ست بازتاب چنین حساسیت های زمینه را برای پژوهشهای علمی به منظور علت یابی و ارایه راهکارهایی بهینه فراهم می سازد چنانچه عوامل مرتبط با رشد درمراحل مختلف رشدی موضوع دچار اختلال درکارکرد هاشوند چنین فردی درمعرض خطر انحرافی ازمسیر انطباق با ارزشها هنجارها و الگوهای پذیرفته شده رفتاراجتماعی و ارتکاب جرم قرارمیگیرد و بزهکار نامیده میشود اشنایی بیشتر با مفهوم بزهکاری مستلزم تکنیک و شناخت اجزای آن است درنوشتار حاضر سعی برآنست که ابتدا به توصیف و تجزیه و تحلیل عوامل حاکم بربزهکاری جوانان پرداخته و سپس بدنبال راههایی برای جلوگیری ازخطر گرایش به بزهکاری درجوانان و درصورت بروز درپی راههایی برای درمان باشد.