سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی خیراندیش – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری
علیرضا افشارنژاد – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی آسیب شناسی بروز رفتارهای غیر اخلاقی کارکنان می پردازد. سوال اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه مهمترین دلایل بروز رفتارهای غیراخلاقی کارکنان کدامند؟ الویت این مولفه ها نسبت به یکدیگر چگونه اند؟ جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان بیمارستان لبافی- نژاد تهران است و از روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از بروز رفتارهای غیراخلاقی بر اساس تمامی مولفه های مدل است. در پایان با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است