سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، دانشجوی دکترای مدرسی معا

چکیده:

روند ازدواج ها ی غ یر عاقلانه و ساختن خانه بر رو ی اوهام و خ یالات خام دوران جوان ی از سو ی برخ ی از جوانان، خطر بزرگ یبرای أصالت و استحکام خانواده ا یرانی است . وضعیت ما در مقوله ازدواج گاه چنان با ناشناختگ ی، شتاب زدگی، توهم و خ یال پرداز ی همراهبه حاشیه رانده شده، آن قدر به دکور زندگی گرفتار شده ایم که از « اساس زندگی » متن دلواپسی ها شده و « اثاث زندگی » شده که ط ی آناصل زندگ ی باز مانده ایم. با دست خود چهره کریم و زیبای ازدواج را، کریه و نازیبا کرده ایم. این نوشتار، در راستای تبیین مسئله ی آس یبشناسی انتخاب همسر جوانان ، به برخ ی از آسیبها اشاره می کند. و مواردی چون عشقهای شهوانی و غیر منطقی، کاهش تصمیم گی ری-های جمع ی در فرا یند انتخاب همسر، عدم دقت لازم به نقش برجسته ی مشاوره قبل از ازدواج و عدم آگاهی جوان ان از مهارته ای انتخابهمسر …، در این مسئله مورد دقت است.