سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نجم الدین خوش خلق – دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند
هادی شافعی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

اعتیاد وسوءمصرف مواد مخدر به مثابه یک مساله اجتماعی پدیده ای است که همراه با آن توانایی جامعه درسازمان یابی و حفظ نظم موجود ازبین می رود و باعث دگرگونیهای ساختاری درنظام اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی دریک جامعه می شود درجامعه امروز ما موادمخدر درسیماییک مساله یا مشکل اجتماعی رخ نموده است این آسیب اجتماعی تعدد زیادی از مردم را تحت تاثیر قرارداده و به طور روزافزونی درحال تعامل با سایراسیب های اجتماعی و تبدیل شدن به یک تهدید شالوده و ساخت شکن است بنابراین نگارنده برخود واجب میداند برایجلوگیری از بی نظمی و دگرگونیهای احتمالی که براثراستعمال مواد رخ میدهد و نیز جلوگیری ازتزلزل بنیان جامعه با ارایه شواهد و تحقیقات درمورد اثرات سوء مصرف مواد و نیز ارایه راهکارها گامی هرچند کوچک درجهت حل این معضل اجتماعی بردارد