سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

کیومرث احمدی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتیگرایش مدیریت خط مشی گذاری

چکیده:

امروزه نقش دامنه و ساختاردولت ها درحال تغییر و تعدیل است و دولت ها نیاز به بازآفرینی دارند خصوصی سازی یکی از برنامه های اصلاح ساختاری دردنیا بوده که با تاخیر درکشور ما درحال پیگیری است سیاست های خصوصی سازی به اقتضای شرایط هرکشور اهداف مختلفی را دنبال می کند اما دلایل عدم اجرای موفق سیاست ها و خط مشی های درایران بعنوان سوال اصلی تحقیق مطرح بوده که با جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای اینترنتی سعی شده تا اسیب ها شناسایی و براساس ابعاد محتوایی و زمینه ای دسته بندی شود تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس روش توصیفی است دراین تحقیق سعی شده تا از روش شناختی حوزه خط مشی گذاری عمومی بهره گرفته شده و با روش آنالیز و خط مشی درسط ح طبقه بندی و رویکردی فرایندی مرحله اجرا درخط مشی ها و سیاست های خصوصی سازی را بعنوان کانون تحقیق مورد بررسی قرار دهد