سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

یزدان شیر محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

خط مشی گذاری گردشگری در یک فرایند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین،اجرا و ارزیابی می گردد.اجرا به عنوان یکی از مراحل اصلی خط مشی گذاری از سال ۱۹۷۰به بعد مورد توجه خاص محققین و دانشمندان قرار گرفت.در مسیر اجرای کامل خط مشی گردشگری،عوامل بازدارنده و تنگناهای زیادی وجود دارند که شناسایی عمده ترین آنها به منظور کارآمد کردن اجرای خط مشی گردشگری از اهداف اصلی این تحقیق می باشد.در این تحقیق با توجه به پژوهش های انجام شده و نظرات دانشمندان مختلف و با نظرخواهی از خبرگان بخش صنعت گردشگری کشور،موانع اجرای خط مشی های این صنعت در کشور مورد بررسی و مطالعه میدانی قرار گرفت و بر اساس شاخص های تدوین شده،پرسشنامه تحقیق طراحی و بین اعضاء نمونه آماری که شامل بیش از ۴۵ نفر از خبرگان می شد،توزیع گردید.با توجه به تحلیل آماری و نتایج حاصل از تحقیق ،مهمترین موانع اجرای خط مشی های گردشگری کشور در ۷ شاخص و ۵۲ مولفه شناسایی شد.موانع شاخص های اجرای خط مشی های گردشگری کشور در تحقیق عبارتند از۱_منابع و ابزارهای خط مشی۲_نظام اداری و بوروکراسی۳_گروه های هدف و استفاده کنندگان خط مشی،۴_هدف گذاری و تعیین خط مشی،۵_موانع حقوقی و سیاسی ،۶_شاخ مربوط به ویژیگیهای رفتاری و شخصیتی مجریان،۷_شاخص مربوط به تخصص و مهارت مجریان