سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شعبان مرادی – دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشکده مدیریت
عبداله وثوقی –

چکیده:

درراستای تحقق بهرهوری سازمانی آموزش کیفی موثر و کارای کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار است براین اساس پژوهش حاضر به بررسی الگوی ارزیابی اجرای آموزشهای مجاز یدر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می پردازد سوال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه ابعاد و مولفه های الگوی ارزیابی اجرای آموزشهای مجازی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران کدام است؟ جامعه آماری پژوهش ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی – میدانی استفاده شده است نتایج حاصل با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از پذیرش تمامی مولفه های الگو و نیز وضعیت ضعیف و متوسط مولفه های اقتصادی فرهنگی و اجتماعی فنی و تکنولوژیک حقوقی و اداری و آموزشی و وضعیت نامطلوب مولفه راهبردی است درپایان براساس نتایج حاصله پیشنهاداتی برای دست اندرکاران حوزه آموزش درجامعه آماری ارایه شده است.