سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حشمت اله سعدی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
سمیه لطیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

هدف از آسیب شناسی یک مرکز آموزشی عبارت است است بررسی مشکلات و ناهنجاری های احتمالی که د ربلندمدت می توانند موجب انحراف واحد آموزشی از اهداف پیش بینی شده و کاهش قدرت سازگاری آن با شرایط جامعه گردند. دراین مطالعه ۱۵ مرکز فنی و حرفه ای و کارودانش که درحوزه آموزش کشاورزی دراستان همدان فعالیت دارند آسیب شناسی شده اند مهمترین اهداف تحقیق عبارتند از: تحلیل نقاط ضعف تهدیدها نقاط قوت و فرصتهای مراکز فنی و حرفه ای و کاردانش اموزش کشاورزی در استان همدان تدوین تبیین و تحلیل استراتژی هایی برای تقویت این مراکز با توجه به نتایج آسیب شناسی . جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه دانش آموزانی که در مراکز فنی حرفه ای و کاردانش دررشته های کشاورزی در سطح استان تحصیل می کنند تعداد این افراد حدود ۶۹۰ نفر میب اشد. از این تعداد ۱۲۰ نفر د رمقاطع و رشته های مختلف از طریق نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای انتخاب شده اند پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است اما با توجه به ماهیت تحقیق در کنار پرسشنامه از تکنیک مصاحبه نیز استفاده شده است دقت شاخصها و گویه ها در پرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تایید قرار گرفته است برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه در اختیار تعدادی از دانش آموزان قرارگرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه و رم ۸۶ صدم به دست آمد که رقم قابل قبولی است به منظور تشخیص آسیب های نهادها موسسات و برنامه ها روشها و مکانیزم های متعددی استفاده شده است دراین مطالعه از آنالیز SWOT استفاده شده است نتایج تحقیق نشان میدهد دسترسی به معلمان و کادرآموزشی علاقه مند مهمترین نقطه قوت نبود امکانات سخت افزاری ونرم افزاری درمزرعه و آزمایشگاه ها مهمترین نقطه ضعف وجود روحیه خود اشتغالی و حمایت های دورت مهمترین فرصت و عدم دسترسی به امکانات کافی برای شروع یک فعالیت کشاورزی مهمترین تهدید مراکز آموزش کشاورزی است درادامه مقاله چهاردسته استراتژی برای مقابله با تهدیدها و نقاط ضعف و تقویت فرصت ها و نقاط قوت ارایه شده است.