سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه صفری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی(گرایش مدیریت منابع انسانی)

چکیده:

مدیران امروزی، دوره ای را تجربه می کنند که در آن سرمایه واقعی سازمانها دانای ی و هوشمندی است. در عصرما، دیگر سازمانها به انبوهی تولید، ذخایر مالی و فزونی نیروی انسانی خود نمی بالند ، بلکه بالندگی سازمانها در گرو سرمایه هوشمند و دانش آنها است .نوع و میزان آموزش کارکنان سازمانها به میزان اهمیت کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان یا ارباب رجوع و همچنین به اهمیت مهارتهای نیروی کار برای سازمان بستگی دارد ( ۱۹۹۵Baldwin&Johnson و ممکن است سازمان پس از گزینش کارکنان متوجه شود که آنهامهارتها، دانش و یا توانایی انجام موفقیت آمیز فعالیتها را ندارند و باید آنها رابرای انجام بهتر وظایف شان آموزش داد و یا اگر سازمان مایل به استفاده از کارکنان خود درمقامهایی با مسوولیت بیشتر باشد، به اجبار مبادرت به تأمین طیفی از آموزشهای ضمن خدمت در درون و یا خارج ازمحیط کار مینماید(جزنی، ۱۳۸۰،۳۰۱ )رشد حرفه ای یکی از دغدغه های امروز مدیران سازمان ها در بحث آموزش و توسعه کارکنان، ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی و چگونگی انجام آن است یکی ازاهداف مهم هر واحد آموزشی، اطمینان از اثربخش بودن دوره های آموزش است .برای نیل به این هدف باید نقاط ضعف و آسیبهای تهدید کننده این دوره ها شناسایی و برطرف شوند. در زمینه آسیب شناسیدورههای آموزشی کمتر از هر زمینه دیگری تحقیقات جامع انجام شده است .از طرف دیگر تنها از طریق ارزشیابی آموزشی است که می توان نقاط ضعف و معایب دورههای آموزشی را شناسایی کرد و در راستایبهبود آنها گام برداشت .از این رو مقاله حاضربه آسیب شناسی آموز ش کارکنان برمبنای مدل ارزشیابی CIPP می پردازد.