سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی نادی – استادیار گروه مدیریت آموزشی،دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
سمانه سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا

چکیده:

هدف نهایی آموزش کارکنان کارایی و اثر بخشی بیشتر و بهتر است، بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان، لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزش تکمیل می شود. درحقیقت ارزیابی و آسیب شناسی دوره های آموزشی از یک سو،آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی به دست آوردند و از سوی دیگر، برنامه ریزان و کادرآموزشی سازمان نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا می کنند و از این راه به اثر بخش کردن برنامه ها و فعالیت های آموزشی نیروی انسانی یاری برسانند و آسیب های احتمالی در اینگونه دوره ها را شناسایی و در صدد رفع و بهبود آن بر آیند. در این مقاله تلاش می شود تا به مطالعه پیرامون آموزش، آموزش سازمانی، آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان در نظام اداری سازمان های دولتی پرداخته شود و در نهایت الگوی آموزشموثر و پیشنهادات کاربردی در جهت بهبود آموزش های سازمانی ارائه شود.