سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا دلاوری – رییس گروه بهسازی نیروی انسانی استانداری قم و ١دانشجوی دکترای جامعه شن

چکیده:

آموزش نیروی انسانی از مهمترین اقدامات سازمان در جهت آشنایی کارکنان با وظایف و مسئولیتهای محوله و آماده ساختن آنها جهت مشارکت درامور، بروز خلاقیت، ارتقاء دانش، مهارت و رشد توانایی های آنهاست. آموزش کارکنان فرایندی است برای سازگاری افراد با محیط متحول سازمانی و در نتیجه انطباق سازمان با محیط بیرونی. آموزش و بهسازی نیروی انسانی منجر به بینش و بصیرت عمیق تر، دانش و معرفت بالاتر و توانایی و مهارت بیشتر کارکنان در سازمان برای اجرای وظایف و مسئولیت های شغلیمی شود و در نتیجه موجب نیل به هدف های سازمانی با کارایی و اثربخشی بهتر و بیشتر می گردد. امروزه کمتر سازمانی قادر است بدون آموزش کارکنان خود توسعه یابد. به این ترتیب رشد و توسعه نیروی انسانی پایانی ندارد. در این مقاله ضمن بیان اهداف آموزش کارکنان با استفاده از منابع کنابخانه ای و اینترنتی و پژوهش های پیشین برآنیم تا با بهره گیری از مدل سهشاخکی به بیان آسیب های موجود در نظام آموزش کارکنان دولت بپردازیم