سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سارا دهداری ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت،ایران
رفعت مرادی پری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت،ایران

چکیده:

یک مساله اجتماعی زمانی اجتماعی تعریف می شود که مردم آن جامعه آن را به عنوان یک معضل و یا یک مشکل اجتماعی تعریف کنند شادی و نشاط کاذب ناشی ازوندالیسم به رفتاری گفته میشود که درآن فرد خرابکار به تخریب اموال عمومی و خصوصی می نماید و صدمات فرهنگی و مادی زیادی به پیکره جامعه وارد می سازد و چیزی را نابود میسازند که از آن جامعه خودشان است پژوهش حاضر ازنوع پیمایش و جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه جوانان شهراهواز براساس تعریف سازمان ملی جوانان تشکیل میدهد به گزارش سازمان ملی جوانان تعداد۵۰۰نفر از جوانان شهرهای استان خوزستان بعنوان نمونه مشخص گردید ضریب الفا ۹۱درصد به دست آمد نتایج نشان داد که میان عوامل فردی و رفتارهای وندالیستی و تخریب گرایی رابطه وجود دارد میان عوامل اجتماعی روانی و رفتارهای وندالیستی و تخریبگرایی رابطه وجود دارد.