سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهراسادات سعیده زرآبادی – استادیار، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آز
رحمت احمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دان
محسن فروزانفر – کارشناسی ارشد معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده:

در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم بر ساختار کالبدی شهرها در ایران و در مواجهه با بلایای طبیعی ، به خصوص زلزله که پیش بینی وقوع آن امکان پذیر نمی باشد، به جای مدیریت بحران که بیشتر به مباحث بعد از بحران و مهار آن می پردازد از دفاع غیر نظامی استفاده می- گردد . دفاع غیر نظامی به مجموعه اقدامات کالبدی و غیر کالبدی اطلاق میشود که به کمک آنها می توان پیامدهای ناشی از بحرانهای طبیعی مانند زلزله را کاهش داده و یا حذف نمود؛ هدف غایی این پژوهش ارائه مدلی مفهومی از شاخصها کالبدی دفاع غیر نظامی در راستای کاهش آسیبپذیری در بلندمرتبه ها است، مفاهیم محوری در این مدل مشتمل بر بررسی آسیبپذیریهای ناشی از عدم برنامهریزی مناسب کاربری اراضی همجوار با بلند مرتبه ها، اَشکال)فرم(در بلند مرتبه ها ، بافت شهری که بلند مرتبه ها در آن قرار گرفتهاند و وجود زیر ساختهای نامناسبکه به تشدید صدمات ناشی از زلزله منجر میگردد. تدوین راهنما و ضوابط بلند مرتبه سازی با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه دفاع غیر نظامی از یافته های این پژوهش است