سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، دانشجوی دکترای مدرسی معا

چکیده:

ریشهی نزاع میان عروس ها و مادر شوهرها را، باید در خود خواهی ها، ضعف شخصیت، تعصبات غ ی ر معقول، محدود یت های فکر ی،بدآموزی ها، ش یوه های نامطلوب تر بیتی و آشنا نبودن با روش های ارتباط مؤثر جستجو کرد . برای تحک یم خانواده و داشتن رضا یتمندیزناشویی، ضرور ی است به همسران، ش یوه ه ای ارتباط سازنده و حل مسائل را آموزش داد . روش این تحقیق، روش تحل یل محتوا است . دراین روش، هدف، توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم، به صورت نظامدار است. در واقع قلمرو این نوع تحقیق را کتابها، مقالهها، مجله هاو سخنرا نیها… تشکیل میدهند. و معیار تجز یه و تحلیلهای کیفی، عقل، منطق، تفکر و استدلال است . که با بررسی و تجزیه و تحلیلاسناد و اطلاعات، حقیقت و واقعیت را کشف و درباره فرضیه ها اظهار نظر مینماید. بنابراین این تحقیق، با مراجعه به قرآن کر یم و روا یاتمعصومان (ع) و با استفاده از یافتههای روانشناسی می کوشد تا به سؤالات مطرح شده در این پژوهش پاسخ دهد . در پژوهش حاضر بهبرخی از عوامل و زمینه ه ای بروز تنش میان عروس ها و مادر شوه رها اشاره شده است و در پا یان اصول ارتباط ی عروس ها و مادر شوهرهابیان گردید.