سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی فیض پور – استادیار رشته اقتصاد صنعتی
فاطمه آسایش – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

ایجاد اشتغال از مهمترین موضوعات مورد توجه برنامهریزان در ایران بوده و در این راستا، ایجاد شغل از قبل در بنگاه های کوچک زودبازده از سال ۱۳۸۴ در ادبیات بازار کار از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است. با این وجود، موانع و مشکلات متعددی در ایجاد و رشد بنگاههای کوچکزودبازده باعث گردیده تا میان اهداف و عملکرد آنها تمایزات آشکاری مشاهده گردیده و زمینه آسیبپذیری عمده آنها را فراهم نماید. ارائه تسهیلات به بنگاههای کوچک زود بازده بدون نظارت بر چگونگی عملکرد آنها از جمله این آسیبها است. با این وجود و با توجه به اینکه منابع و یافتههای آماری از بنگاه های کوچکزودبازده با ابهامات ویژهای روبرو است و نظارت از طریق آمارهای موجود قابل اطمینان نیست؛ لذا باید برای شناخت میزان تحقق اهداف بنگاههای کوچک زودبازده از روشهای دیگری برای نظارت بر طرحها استفاده نمود. بر این اساس، هدف اصلی از انجام این پژوهش شناخت چالشهای پیشروی بنگاههای کوچک زودبازده در بخش صنایع استان کرمان با استفاده از بعضی ویژگیهای اثرگذار بر این بنگاهها طی دوره ۸۹-۱۳۸۵است. در راستای دستیابی به این هدف و برای انجام ) برآورد مدل از روش آنالیز کوواریانس ACOVA)استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی مکانی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال تحقق یافته در مقایسه با اشتغال پیشبینی شده اثر معناداری داشته است.