مقاله آسیب های فضای مجازی بین دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: آسیب های فضای مجازی بین دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب های فضای مجازی (اینترنت
مقاله بازی های رایانه ای
مقاله تلویزیون
مقاله ماهواره
مقاله تلفن همراه)
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندوانیان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: باقری ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف نوشتار حاضر، شناسایی آسیب های فضای مجازی بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد است. روش، توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار شامل پرسش نامه «محقق ساخته» می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس رتبه ای «فریدمن» استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از فضای مجازی در ابعاد خانوادگی، تحصیلی، سازگاری، اعتقادی – عبادی و روانی دانش آموزان تاثیر منفی دارد و بین وسایل، «تلفن همراه» بیشترین و بازی های رایانه ای کمترین آسیب را بر دانش آموزان داشته است. دانش آموزان در اولویت بندی راهکارهای مقابله با آسیب های فضای مجازی، تقویت ارتباطات منطقی و عاطفی در خانواده و جایگزین کردن تفریح های سالم، درگیرکردن افراد در فعالیت ها و برنامه های مثبت را مهم ترین و افزایش نظارت حوزه های سیاسی امنیتی و فیلترینگ را کم اهمیت ترین راهکار برای کاهش آسیب های فضای مجازی دانسته اند.