مقاله آسیب شناسی و تدوین چارچوب داوری آثار علمی: یک رویکرد کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: آسیب شناسی و تدوین چارچوب داوری آثار علمی: یک رویکرد کیفی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داوری
مقاله آسیب شناسی
مقاله چارچوب داوری
مقاله مجلات علمی پژوهشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی فرد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوه ابراهیم عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: محبت هدیه
جناب آقای / سرکار خانم: سادین علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: این پژوهش با هدف آسیب شناسی فرآیند داوری مقالات علمی و ارائه چارچوب مشترک و یکسان برای داوری انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکردهای کیفی و روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه پژوهش عبارت است از، اعضای هیات علمی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های تهران که از بین آنها ۱۵ نفر از اساتید دانشگاه خوارزمی و شهید بهشتی، با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند به عنوان اطلاع رسانه ای پژوهش انتخاب گردیده اند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از روش کدگذاری (کدگذاری باز و انتخابی) استفاده گردید.
یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که ارزیابی آثار علمی باید براساس ۵ معیار علمی بودن، رعایت اخلاق پژوهشی، تناسب محتوای مقاله، رعایت فنون نوشتاری و هماهنگی مقاله با نشریه مورد ارزیابی قرار گیرد. هم چنین بر اساس نتایج تحقیق، در حال حاضر و در داوری آثار علمی آسیب هایی هم چون تخصصی نبودن مجلات، مشخص نبودن زمینه تخصصی داوران، ضعف نرم افزاری و اطلاعاتی، طولانی بودن داوری ها، سوگیری و مغفول ماندن کیفیت، نبودن معیارهای قابل قبول برای داوری و لغزش های اخلاقی داوران وجود دارد.
نتیجه گیری: پژوهش در ابعاد مختلف بر جامعه علمی تاثیر می گذارد و اساتید، دانشجویان و اصحاب علم برای ارتقاء علمی، پذیرش در مقاطع بالاتر و بدست آوردن شرایط شغلی از این امتیازات استفاده می نمایند. بنابراین، شناسایی آسیب های موجود در این زمینه و مشخص کردن چارچوبی مشخص و قابل قبول برای آن، می تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد، و از سوگیری های موجود در حوزه داوری آثار علمی بکاهد، و چارچوب یکسانی را برای داوری آثار علمی فراهم نماید.