مقاله آسیب شناسی مدیریت ضایعات هنری بر مبنای تئوری های نظام های طبیعی و ضایعات بر مبنای صفر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: آسیب شناسی مدیریت ضایعات هنری بر مبنای تئوری های نظام های طبیعی و ضایعات بر مبنای صفر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظم در آشفتگی
مقاله نظام های طبیعی
مقاله تئوری ضایعات
مقاله مبنای صفر
مقاله مدیریت هنری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آفتاب آذری میترا
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش بر آن است تا ابعاد انسان هنری، که یکی از ضروری ترین مولفه های دست یابی به توسعه هنری است، را با در نظر گرفتن سه چرخه تولید، توزیع و مصرف بر مبنای تئوری ضایعات بر مبنای صفر که بر گرفته از چرخه نظام های طبیعی و زنده است، مورد بررسی قرار داده و به چگونگی و پیش بینی رفتار متغیرهای اثر گذار بر توسعه هنری در یک فضای زنده غیر خطی و دینامیک پرداخته و از این طریق حساسیت مدیریت نظام و سیاست گذاران را در نقش آفرینی آن ها بر انگیزاند.
روش پژوهش: این تحقیق از نوع تحقیقات نظریه پردازی-کاربردی و از نظر روش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از نوع تحقیقات علت و معلولی و در پیاده سازی یک مدل سازی کمی غیرخطی ریاضی می باشد. از نظر روش اجرا، روش تحقیق ترکیبی است.
یافته ها: با توجه مدل پویا و دینامیک، تحلیل حساسیت رفتار متغیرهای کمکی و ثابت با در نظر گرفتن روابط علت و معلولی آن ها مهم ترین آسیب های اثر گذار بر ابعاد توسعه یافتگی انسان هنری عبارتند از: الف) در فرآیند تولید، ضعف مدیریت دانش، فقدان مدیریت استعداد، ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، بی اعتمادی، و ضعف سیاست گذاری بوده است؛ ب) در فرآیند انتقال، یک طرفه بودن اطلاعات، سانسور، کمبود حمایت های مالی، عدم شفافیت، فقدان مدیریت استعداد است؛ ج) در فرآیند مصرف، بی انگیزگی، علل روانی و شخصیتی و بدبینی اجتماعی است.
نتیجه گیری: در مدیریت جدید جامعه هنری، در مورد آینده، بر مبنای تئوری نظم در آشفتگی بر پیش بینی ناپذیری و پیوندهای ضعیف علت و معلولی و الگوهای بی نظم استوار است؛ و جهت پیش بینی اولیه ضروری است از برنامه ریزی غیر خطی و شبیه سازی های کامپیوتری به منظور شناسائی الگوهای کیفی و کل رفتار استفاده کرد.