مقاله آسیب شناسی درس هنر در ابعاد طراحی، اجرا و ارزیابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۸۴ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: آسیب شناسی درس هنر در ابعاد طراحی، اجرا و ارزیابی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درس هنر
مقاله طراحی
مقاله اجرا
مقاله ارزیابی
مقاله معلمان هنر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: نظرزاده زارع محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی این پژوهش، آسیب شناسی درس هنر در ابعاد طراحی، اجرا و ارزیابی از دیدگاه معلمان هنر مقطع راهنمایی شهرستان دزفول بود. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش تعداد ۱۱۵ نفر از معلمان هنر مدارس راهنمایی شهرستان دزفول بود که از میان آنها تعداد ۹۰ نفر از معلمان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات روش های آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و روش های آماری استنباطی (تحلیل عاملی) مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که آسیب های درس هنر در ابعاد طراحی، اجرا و ارزیابی از دیدگاه معلمان را می توان در ۶ عامل شامل؛ ۱- مشکلات محتوایی، ۲- مشکلات آموزشی، ۳- مشکلات انگیزه ای، ۴- مشکلات سخت افزاری، ۵- مشکلات امتحانی ۶- مشکلات انتظار بالا در گرفتن نمره، دسته بندی کرد.