مقاله آسیب شناسی بافتی ناشی از مسمومیت تحت حاد علف کش پاراکوات در بافت کبد ماهی بنی انگشت قد (Barbus sharpeyi) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۱۶۷ تا ۱۱۷۲ منتشر شده است.
نام: آسیب شناسی بافتی ناشی از مسمومیت تحت حاد علف کش پاراکوات در بافت کبد ماهی بنی انگشت قد (Barbus sharpeyi)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضایعات کبدی
مقاله سمیت تحت حاد
مقاله پاراکوات
مقاله Barbus sharpeyi

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوه کن امید
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: سلیقه زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جادی یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سموم کشاورزی از جمله علف کش ها یکی از مهمترین عوامل آلودگی اکوسیستم های آبی می باشند. هدف از این تحقیق بررسی ضایعات بافتی ناشی از مسمومیت تحت حاد علف کش پاراکوات در بافت کبد ماهی بنی انگشت قد می باشد. تعداد ۶۰ قطعه بچه ماهی بنی در ۴ گروه، شامل سه تیمار مختلف ۹۶h LC50 یعنی (۲۵ و ۵۰ و ۷۵ درصد ۹۶h LC50)، و یک گروه شاهد به مدت ۹۶ ساعت در معرض علف کش پاراکوات قرار داده شدند. در تمام طول آزمایش هیچ تلفاتی در هیچ گروهی مشاهده نگردید. پس از دوره تیمار نمونه های مورد نظر از بافت کبد پس از پایدارسازی در فرمالین سالین %۱۰ مراحل رایج پاساژ بافتی انجام و برش های ۵ میکرونی از بافت های مورد نظر تهیه و پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین در زیر میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. ضایعات بافتی مشاهده شده در بافت کبد ماهیان تیمار شده شامل تغییرات در شکل هسته، پیکنوز و نکروز، سیتوپلاسم واکوئوله، مرزنشینی هسته هپاتوسیت ها و پرخونی در رگ های خونی کبدی بود که با افزایش مقدار سم بر شدت آن افزوده می شد. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن بوده که پاراکوات برای ماهی بنی سمی بوده و باعث ایجاد صدمات هیستوپاتولوژیک در کبد این ماهی می شود. این نتایج با مشاهدات سایر محققین همخوانی دارد.