مقاله آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستان های کشاورزی استان های همدان و کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۴۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستان های کشاورزی استان های همدان و کردستان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب شناسی
مقاله هنرستان کشاورزی
مقاله نظام آموزشی
مقاله آموزش کشاورزی
مقاله کردستان و همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی نژادیان علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی فرانی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه، آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستان های کشاورزی دو استان همدان و کردستان است که مسائل و مشکلات آموزشی این هنرستان ها بر اساس عناصر نظام آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع آمیخته است که در آن تلفیقی از روش های کمی و کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را سه گروه: ۱ مدیران و معلمان، ۲ هنرجویان، ۳ دانش آموختگان هنرستان های کشاورزی تشکیل می دهند که تعداد کل آنها به ترتیب ۷۸، ۲۹۱ و ۱۰۰ نفر دانش آموخته برای سال تحصیلی ۹۱ ۱۳۹۰ بوده است. تعداد نمونه ها در چهار هنرستان کشاورزی مورد مطالعه ۱۶۵ نفر هنرجو ۳۸ نفر مدیر و معلم و ۳۰ نفر دانش آموختگان در دسترس و کلیدی بوده اند. داده های مورد نیاز برای این پژوهش از راه مصاحبه های نیمه ساخت دهی شده و پرسش نامه های محقق ساخته گردآوری شده است. پرسش نامه از نظر روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. میزان پایایی پرسش های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کرونباخ آلفا محاسبه گردیده و میزان پایایی سوالات پرسشنامه در کل ۰٫۸۵ به دست آمد. پرسش های مصاحبه هم از نظر روایی و اطمینان پذیری مورد تایید کارشناسان فن قرار گرفته و از این روش هم اطمینان حاصل شد. داده های جمع آوری شده به سه صورت توصیفی، استنباطی و اکتشافی با استفاده از روش ها و آزمون های آماری و روش کیفی تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مشکلات پیش آمده برای هنرستان های کشاورزی استان های همدان و کردستان از نظر آموزشی در پنج بعد گوناگون برنامه ریزی و محتوای دروس کشاورزی، روش های تدریس، وسایل و امکانات، مهارت معلمان کشاورزی و شیوه های ارزشیابی می باشد. از جمله مهم ترین این مشکلات عبارت بودند از: ۱) کمبود وسایل و امکانات و قدیمی بودن اقلام موجود، ۲) کم اهمیت بودن روش های ارزشیابی عملی، ۳) مشکل پیداکردن کار برای دانش آموختگان، ۴) عدم استفاده از روش های فعال و فناوری های نوین، ۵) برنامه ریزی نامناسب دروس کشاورزی. از جمله مهم ترین راهکارهای به دست آمده در خصوص رفع مشکلات آموزشی هنرستان های کشاورزی عبارت بودند از: تجهیز و نوسازی هنرستان به وسایل و امکانات جدید، برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی برای معلمان در ضمن خدمت، جدیت و دقت در اجرای ارزشیابی های عملی کشاورزی با انجام فعالیت ها و تکالیف گوناگون، برنامه ریزی در جهت حل مشکلات اشتغال هنرجویان.