مقاله آسیب شناسی آموزش خانواده در آموزش و پرورش شهرستان ماکو از دیدگاه اولیاء دانش آموزان در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۴۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: آسیب شناسی آموزش خانواده در آموزش و پرورش شهرستان ماکو از دیدگاه اولیاء دانش آموزان در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب شناسی
مقاله آموزش خانواده
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: فرید ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: بایرام زاده حمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی اسیب شناسی برگزاری کلاس های اموزش خانواده، بر اساس اهمیت و الویت عوامل دخیل، در آموزش و پرورش شهرستان ماکو می پردازد. روش تحقیق ازنوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری را کلیه والدین دانش اموزان دردوره های سه گانه تحصیلی (ابتدایی.راهنمایی.متوسطه) در سال تحصیلی ۹۰- ۸۹ تشکیل داده است. جهت آزمون موفقیت برنامه آموزش خانواده، افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، در ۱۷ مدرسه انتخاب و تعداد ۲۷۰ نفر به عنوان نمونه از بین اولیاء برگزیده شده اند. پرسشنامه تحقیق حاوی ۴۵ سوال بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نیروی انسانی، روش تدریس، ارزشیابی و محتوای آموزشی در میزان موفقیت برنامه آموزش خانواده دارای تاثیر معنی داری می باشد و بیشترین تاثیر را در این میان دارند. همچنین عامل ارزشیابی با ضریب استاندارد ۰٫۳۵۷ بیشترین تاثیررا بر میزان موفقیت برنامه آموزش خانواده دارد.