سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحسن مداحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع ش

چکیده:

شهر ایلام به دلیل واقع شدن در یک موقعیت جغرافیایی خاص، شرایط توپوگرافی و سامانههای اقلیمی مؤثر بر منطقه ۰ درجه سانتیگراد میرسد و در / از اقلیم نسبتاً سردی برخوردار است. به طوریکه دمای هوا در سردترین ماه سال به ۶۶۶ درجه سانتیگراد فراتر میرود. به همین جهت شرایط زیست اقلیمی ویژه ای را به خود / گرمترین ماه سال نیز ندرتاً از ۲ اختصاص داده است، لذا لزوم بررسی شرایط اقلیمی در رابطه با طراحی جهت استقرار ساختمان ها در فصول سرد سال برایکاستن مشکلات مربوطه ضروریست که در این رابطه با استفاده از دادههای هواشناسی سینوپتیک و با استفاده از روش تحقیق تحلیلی_ توصیفی وضعیت زیستاقلیمی شهر ایلام مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد: بر اساس جداول چهارگانه ماهانی در شرایط اقلیمی ایلام مجموعههای ساختمانی بهتر است که دارای بافت متراکم وفشرده باشند و در رابطه با فاصله بین ساختمانها باید فاصله بین ساختمانها بر اساس سایه تعیین شود. از لحاظ شکل گیری ساختمان باید جهت شمالی- جنوبی داشته باشد، یعنی محور طویلتر ساختمان در جهت شرقی – غربی باشد تاامکان بهرهگیری حداکثر از انرژی تابشی خورشید در مواقع سرد سال فراهم گردد. ابعاد پنجرهها باید مساحتی در حدود ۲۰ تا ۰۰ درصد مساحت نمای ساختمان را داشته باشد. مصالح ساختمانی دیوارهای داخلی و خارجی و کف ها بایستی سنگین و با زمان تأخیر بیش از ۸ ساعت باشد و همچنین محلی برای خوابیدن در فضاهای آزاد در طی ۱ ماه از سال لازم میباشد