سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود کلانتری – استادیار گروه مکانیک ماشی نهای کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

شیرهای استوان های مخروط ثابت (هاول بانگر) بعنوان یک شیر مستهلک کننده انرژی و تنظیم کننده جریان برای نصب در مجاری انتهایی تون لهای تخلیه تحتانی سدها ب هکار گرفته م یشوند. در این شیرها تنظیم جریان از طریق حرکت انتهای پائیندست غلاف خارجی ساخته شده از فولاد زنگ نزن انجام شده و در حین بسته شدن بر روی یک رینگ فولادی دیگر قرار گرفته و ایجاد آ ببندی م یکند. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش عدم هم محوری حلق ههای آ ببند فولادی، یکی از مهمترینعلت نشت در سیست مهای آ ببند فولادی تشخیص داده شد. به همین علت در ساختمان اصلی شیر استوان های فکر استفاده ازیک ارینگ جهت شناور کردن حلقه آ ببند پایینی کمک زیادی در ایجاد آ ببندی نمود. افزایش زبری نسبی سطح حلقه آ ببندی فوقانی در ایجاد آ ببندی موثر بود ولی اثر افزایش زبری سطح هر دو حلقه تأثیر منفی بر روی آ ببندی داشت. تزریقگریس والوالین بین دو حلقه فولادی تأثیر قابل توجهی در بهبود آ ببندی این شیرها نشان داد ب هطوریکه در فشار داخلی ۱۶ بار، نیاز به فشار هیدرولیک جهت آ ببندی را از ۱۰۰ بار به ۷۰ بار کاهش داد. استفاده از سطح مقطع قوسی برروی هر دو حلقهآ ببندی در قطرهای بزرگ با توجه به مشکل هم محور نمودن دقیق آنها جهت ایجاد آ ببندی و تولید پر هزینه آنها توسط دستگاهCNC توصیه نم یشود.