سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا طباطبایی کلور – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمید آقا گل زاده – کارشناس ارشد، مرکز توسعه و ترویج هراز (کاپیک)
بهزاد بخشی – کارشناس، شرکت ارتقاء کیفیت شمال، جویبار، مازندران

چکیده:

در سالهای اخیر با ورود کمبایت های مخصوص برداشت برنج به کشور ( بویژه استانهای شمالی)، کشاورزان تمایل زیادی به استفاده از این کمباین ها نشان داده اند. دلیل این امر تا حد زیادی مربوط به افزایش هزینه های برداشت سنتی، کمبود نیروی کار بویژه در فصل بداشت و تلفات زیاد محصول می باشد. از آنجا که کارائی و عملکرد یک کمباین تا حدزیادی به شرایط زمین و محصول وابسته است لذا کمباینهای وارداتی بایستس در شرایط بومی آزمون شوند و در صورت تائید کارائی، دستورالعملهای بکار گیری و تنظیم صحیح در اختیار کاربران قرار گیرد. در همین راستا، یک دستگاه کمباین مخصوص برداشت برنج وارداتی از نوع تغذیه کامل (مدل ۴LZ-2A) در مزارع شالیزاری استان مازندران مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. ازمون بر مبنای دستورالعمل استاندارد ۲۲۵ و PAES224 و (RNAM (1896 صورت گرفت. عملیات برداشت و ازمایش در یک و نیم هکتار اراضی شالیزاری در پنج کرت (تکرار) و بر روی رقم برنج طارم انجام شد. پارامترهای عملکرد کمباین شامل ظرفیت مزرعه ای، راندمان دستگاه، مصرف سوخت، تلفات دماغه، غربال و کوبنده و نیز خلوص دانه مخزن اندازه گیری شد. بعلاوه به منظور بررسی اثر برداشت با کمباین بر روی درصد شکستگی برنج در فرایند تبدیل، راندمان تبدیل شلتوک به برنج سفید و درصد شکستگی برنج داخل مخزن محاسبه گردید. نتایج نشان داد میانگین ظرفیت مزرعه ای عملی کمباین ۰/۶۲ha.h-1 با متوسط بازده مزرعه ای ۷۵/۸% ؛ متوسط مصرف سوخت ۲۵/۸Lit.ha-1؛ افت دماغه ۱/۱%؛ غربال ۱/۲% و کوبنده ۲/۵% بدست آمد. بعلاوه خلوص دانه مخزن، ۹۷/۶%، راندمان تبدیل شلتوک به برنج سفید، ۸۲/۷% و میزان شکیتگی برنج سفید ۱۷/۶ % تعیین گردید.