سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرعباس بختیاری – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز
امیر همتیان – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف از ذرهسازی افزایش سطح تماس قطرات سموم در برخورد با سطح گیاه یا خاک میباشد. اندازه ذرات به این علت حائز اهمیت است که اگر ذرات کوچکتر از حد مطلوب باشند در معرض بادبردگی شدید قرار میگیرند و اگر بزرگتر باشنداز روی سطح برگ گیاه سر خورده و بر زمین میافتند و یا مانند عدسی، اشعه خورشید را متمرکز کرده و برگ را می- سوزانند. هر دو این موارد میتواند سبب افزایش آلودگی محیط، کاهش تأثیر سم، افزایش مصرف سموم و آسیب دیدنگیاهان مفید شوند. در این پژوهش میزان ذرهسازی نازلهای بادزنی یکنواخت، مخروطی توخالی و مخروطی توپر آزمون شد و در قالب طرح پایهCRD به صورت آزمایش فاکتوریل تحلیل گشت. نتایج نشان داد که در میزان ذرهسازی از نظر نوع نازل و زاویه پاشش اختلافات بسیار معنیدار و از نظر فشار نیز معنیدار بود. تحلیل نتایج مشخص کرد که عامل فشارنسبت به زاویه پاشش در میزان ریزشدگی تأثیر بیشتری دارد. همچنین اثر متقابل بین نوع نازل، فشار و زاویه پاشش معنی- دار ارزیابی شد.