مقاله آزمون های کلاسیک و بوت استرپ برابری میانگین ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۸۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: آزمون های کلاسیک و بوت استرپ برابری میانگین ها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل واریانس
مقاله مساله بهرنز – فیشر
مقاله بوت استرپ پارامتری
مقاله شبیه سازی مونت کارلو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایران پناه نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: نوری امام زاده سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در روش بوتاسترپ پارامتری با استفاده از بازنمونه گیری، آزمون پیشنهادی بوتاسترپ برای برآورد p – مقدار آماره آزمون مورد نظر ارائه می شود. در این مقاله ابتدا آزمون های فیشر، کاکران، ولچ، جیمز، براون و فرسیت، تقریب فیشر، ویراهاندی و ولچ تعدیل یافته و هم چنین آزمون بوتاسترپ پارامتری برای بررسی فرضیه برابری میانگین ها ارائه می شود. سپس با بررسی های شبیه سازی برای تعداد تیمارهای مختلف و اندازه نمونه های متفاوت، اندازه و توان هریک از آزمون ها محاسبه و با یک دیگر مقایسه می شوند. در نهایت برای بررسی عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن، اندازه این آزمونها برای داده های شرکت سیمان سپاهان محاسبه می شود.