مقاله آزمون مدل تعهد ورزشی اسکن لن و سیمون در تکواندو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: آزمون مدل تعهد ورزشی اسکن لن و سیمون در تکواندو
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش تکواندو
مقاله مشارکت مداوم
مقاله تعهد ورزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسامهر مهربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش استفاده از مدل تعهد ورزشی برای بررسی انگیزه های مشارکت مداوم افراد در ورزش رزمی تکواندو بوده است. این مطالعه با استفاده از روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده ها از ۱۳۵ مشارکت کننده در ورزش تکواندو در شهر یزد جمع آوری شده است. ابزار گردآوری داده ها مقیاس اصلاح شده تعهد ورزشی بوده است. نتایج آزمون تجربی مدل ارائه شده به تکواندوکاران مشارکت کننده در برنامه های ورزشی نشان داد که پایایی سوالات پرسش نامه بالاتر از ۰٫۷۵ است. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد متغیرهای پیش بین لذت ورزشی، سرمایه گذاری های شخصی، محدودیت های اجتماعی و فرصت های مشارکت با تعهد ورزشی تکواندوکاران رابطه دارند. یافته های رگرسیون چندگانه گام به گام نیز نشان داد که لذت بردن از ورزش و سرمایه گذاری های شخصی از پیش بین های اصلی تعهد در نمونه مورد مطالعه بوده اند. این دو متغیر مجموعا توانسته اند ۵۶٫۸ درصد از واریانس تعهد ورزشی را تبیین نمایند. نتایج کارآیی مقیاس تعهد ورزشی را برای شناخت انگیزهای مرتبط با مشارکت مداوم در ورزش تکواندو نشان داده است.