مقاله آزمون مجدد رابطه بین درآمد و مخارج دولت در ایران: متقارن یا نامتقارن؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: آزمون مجدد رابطه بین درآمد و مخارج دولت در ایران: متقارن یا نامتقارن؟
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درآمد نفتی و مالیاتی دولت
مقاله مخارج دولت
مقاله تعدیل نامتقارن
مقاله خودرگرسیون آستانه ای
مقاله خودرگرسیون آستانه ای گشتاور
مقاله بودجه
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی علی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حقیقی نغمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علی بین درآمدها و مخارج دولت است. برای رسیدن به این هدف و به منظور بررسی رفتار نامتقارن اجزای بودجه، از الگوی تصحیح خطای نامتقارن در چهارچوب الگوهای خودرگرسیون آستانه ای (TAR) و خودرگسیون آستانه ای گشتاور (MTAR) و داده های فصلی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۶۹ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین درآمدهای نفتی و مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، فرضیه هم زمانی تصمیم مالی با تعدیل نامتقارن به سمت تعادل بلندمدت تایید می شود. این نتیجه مخالف با نتایج به دست آمده در تمام مطالعات موجود در اقتصاد ایران است. علت این امر، نادیده گرفتن رفتار تعدیل نامتقارن کسری بودجه است. همچنین این نتیجه به دست آمده که در بلندمدت واکنش اجزای بودجه نسبت به عدم تعادل بودجه نامتقارن است. بنابراین، پیشنهاد خاص سیاست گذاری مقاله حاضر برای تعدیل کسری بودجه این است که هم زمان با افزایش درآمدهای دولت، اصلاحاتی در الگوی مخارج دولت صورت پذیرد. همچنین با اصلاح نظام مالیاتی کشور به تدریج از تکیه دولت بر درآمدهای نفتی کاسته شود.