سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا اصغری پور – استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

کاربرد کمپوست تولید شده از زبالههای شهری میتواند ابزار سودمندی برای رهایی از حجم بسیار زیاد زباله های تولید شده در شهرهای بزرگ باشد. کمپوست تولید شده از زباله به عنوان یک منبع جایگزین کودهای شمیایی برای افزایش حاصلخیزی خاک و تولید محصول شناخته شده است. در این مطالعه جوانه زنی سه گیاه شاهیLepidium sativum L. اسفرزه Plantago ovata Forsk و زیره سبز Cuminum cyminum L.) در سال ۱۳۸۶ در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد ارزیابی شد. عصاره آبکی کمپوست جوانه زنی و رشد ریشه گیاهان را کاهش داد. شاخص جوانه زنیGI) در حضور عصاره کمپوست در مقایسه با شاهد پایین بود. سمیت پنهان کمپوست برای گونههای محتلف زیاد نبود.آزمونهای متداول زیست سنجی جوانه زنی که به منظور اجتناب از اثرات منفی کمپوست بر روی محصولات انجام میشود، باید همراه با برنامههای آموزشی برای زارعین باشد تا موجب گسترش استفاده از کمپوست تولید شده از زباله شهری شود