مقاله آزمون روان سنجی سیاهه شناختارهای کمال گرایی چندبعدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: آزمون روان سنجی سیاهه شناختارهای کمال گرایی چندبعدی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاهه شناختارهای کمال گرایی چندبعدی
مقاله ویژگی های روان سنجی
مقاله روایی
مقاله اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدیگانه نگین
جناب آقای / سرکار خانم: شکری امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف آزمون روان سنجی سیاهه شناختارهای کمال گرایی چندبعدی نسخه انگلیسی (MPCI-E؛ کابوری، ۲۰۰۶) انجام شد. ۳۰۰ دانشجو (۱۵۶ پسر، ۱۴۴ دختر) به سیاهه شناختارهای کمال گرایی چندبعدی و برنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS؛ واتسون، کلارک و تلگن، ۱۹۸۸) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی MPCI-E از روش های آماری تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی و به منظور بررسی همسانی درونی MPCI-E از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی واگرای MPCI-E، ضریب همبستگی بین ابعاد سه گانه شناختارهای کمال گرا با مقیاس های عاطفه مثبت و منفی دانشجویان گزارش شد. نتایج تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش اوبلیمین نشان داد MPCI-E از سه بعد استانداردهای فردی، بیش نگرانی درباره اشتباهات و پیگردی کمال تشکیل شده است. شاخص های برازش تحلیل عامل تاییدی، وجود عوامل سه گانه را تایید کرد. الگوی متمایز ضرایب همبستگی بین ابعاد سه گانه شناختارهای کمال گرا با مقیاس های عاطفه مثبت و منفی از روایی واگرای MPCI-E به طور تجربی حمایت کرد. همسانی درونی زیرمقیاس های MPCI-E مناسب بودند. در مجموع، نتایج مطالعه حاضر شواهدی را برای روایی و اعتبار MPCI-E به مثابه ابزار بررسی شناختارهای کمال گرایی چندبعدی در بین دانشجویان ایرانی فراهم آورد.