مقاله آزمون دیدگاه طرف عرضه و طرف تقاضا در توسعه بازارهای مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: آزمون دیدگاه طرف عرضه و طرف تقاضا در توسعه بازارهای مالی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادی
مقاله شاخص قیمت و بازده نقدی سهام
مقاله بورس اوراق بهادار تهران. مدل تصحیح خطای برداری (VECM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور سوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پ‍ژوهش حاضر، به عنوان یک مطالعه موردی، اثرات متقابل شاخص قیمت و بازده نقدی (بازده کل) سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به این متغیرها در دوره زمانی ۱۳۸۹- ۱۳۷۸ به صورت فصلی، جمع آوری و با استفاده از آزمون هم جمعی جوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری، رابطه متقابل این متغیرها بررسی شده است. نتایج به دست آمده از آزمون هم جمعی جوهانسن نشان داده است که بین متغیرهای فوق، رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد؛ و نتایج حاصل از آزمون مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از آن است که بین آن متغیرها، رابطه ای یک طرفه و مستقیم از رشد اقتصادی به شاخص قیمت و بازده نقدی (بازده کل) سهام بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و دیدگاه طرف تقاضا در توسعه بازارهای مالی تایید شد.