سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

انور خسروی –
محمد شریف کریمی –

چکیده:

یکی از بحث های مهم در خصوص سیاست های پولی و مالی اثر این سیاستها بر رشد اقتصادی و درصد اثر گذاری اعمال این گونه سیاست هاست در این تحقیق با استفاده از چهار روش آزمون ریشه واحد، آزمون هم انباشتگی، آزمون ARDL و آزمون تصحیح خطا به بررسی خنثایی با ناخنثایی سیاستهای پولی و مالی طی دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۳۸ در ایران پرداخته ایم. نتایج تحقیق بیانگر این است که در بلند مدت مخارج دولت اثر مثبت و معناداری بر روی تولید ناخالص داخلی داشته و از سوی دیگر نرخ ارز و شاخص قیمتها بر روی تولید اثر منفی داشته اند، اما حجم نقدینگی اثر معناداری بر روی تولید ناخالص داخلی نداشته است شاید اثرات این متغیر کلان اقتصادی به صورت غیر مستقیم بر روی تولید اثر داشته باشد به این صورت که اثرحجم نقدینگی باعث افزایش تورم در کشور و در نتیجه موجب کاهش سطح تولید در اقتصاد ایران گردد.