سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

الهام محبی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه تریبت مدرس
فاطمه خسروانی – Khosravani1241@yahoo.com
سجاد زیرک – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بویین زهرا
مسعود رهبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بویین زهرا

چکیده:

نقدشوندگی داراییها به لحاظ مورد وثیقه قرار گرفتن دارایی در قراردادهای وام، نقش خاصی ایفا می کند. از طرفی طبق نظریه چرخه عمر، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای رفتارهای خاصی هستند و در دوره های مختلف عمر شرکتها رابطه نقدشوندگی داراییها و اهرم مالی می تواند متفاوت باشد، در این پژوهش اثر چرخه عمر شرکت بعنوان یک ویژگی اقتصادی بر رابطه بین نقدشوندگی داراییها و اهرم مالی شرکتها با استفاده از دادههای شرکتهای عضو نمونه مربوط به سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از روش دادههای تابلویی بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر نقدشوندگی دارایی ها بر اهرم مالی در دوره های مختلف عمر شرکت ها تفاوت معنی داری با یکدیگر دارد. به گونه ای که در دوران افول شرکت ها میزان نقدشوندگی داراییها اثر معکوس و معنیداری بر اهرم مالی داشته و با افزایش نقدشوندگی از اهرم مالی و میزان تأمین مالی برون سازمانی شرکتها کاسته می شود.