مقاله آزمون اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده بر خشنودی زندگی–یک الگوی چند میانجیگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: آزمون اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده بر خشنودی زندگی–یک الگوی چند میانجیگر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض کار-خانواده
مقاله خشنودی خانواده
مقاله خشنودی زندگی و خشنودی شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متشرعی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نیسی عبدالکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر، آزمون اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده بر خشنودی زندگی پرستاران (۳۴۰ نفر) بیمارستان های شهر شیراز از طریق آزمون یک الگوی چند میانجیگر بود، در این تحقیق سعی شد با استفاده از یک رویکرد الگوی چند میانجیگری، اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده بر خشنودی زندگی از طریق دو میانجیگر خشنودی شغلی و خشنودی خانواده به صورت همزمان مورد آزمون قرار گیرد.
در این مطالعه سعی بر این بود که دو اندیشه کلی روشن گردد: اول اینکه تعارض کار-خانواده به صورت غیرمستقیم می تواند میزان کیفیت کلی زندگی فرد را متاثر سازد و دوم اینکه چگونگی کیفیت کلی خشنودی زندگی بستگی به خشنودی فرد از دو جنبه عمده زندگیش (کار و خانواده) دارد.
با استفاده از آزمون الگوی چندمیانجیگر پریچر و هایز (۲۰۰۸)، میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم الگوی حاضر و معنی داری آماری آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
تحقیق حاضر درنهایت دو اندیشه کلی مطرح شده را تایید کرد، ضمن آنکه اثرات غیرمستقیم خاص از طریق هر یک از دو متغیر میانجیگر الگوی مورد نظر را نیز مشخص کرد.