سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید زرگری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس- شیراز

چکیده:

شناسایی، تفکیک و ثبت مجموعه ژنوتیپهای (ژرم پلاسم) موجود از هر گیاه و از جمله خرما در کشور از جهت شناخت دقیق میزان تنوع ژنتیکی واقعی موجود و پتانسیل به نژادی در گزینش ارقام مطلوب و برتر ضروری است و از جهت ضمانت مالکیت معنوی و مادی ژنوتیپهای بومی برای کشور و جلوگیری از تاراج غیر قانونی آنها توسط کشورهای دیگر یک اقدام بسیار مهم و اساسی است. در این تحقیق ۲ رقم برتر و تجاری خرمای کشور بر اساس دستورالعمل ملی آزمونهای تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) در خرما مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی خصوصیات مورفولوژیکی در ۵ اصله خرمای شاهانی و پیارم از هر رقم و برای مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم، شناسایی، تفکیک و ثبت شدند کلیه مراقبتهای زراعی شامل آبیاری، وجین و کوددهی بطور مساوی جهت آنها اجرا شد. طی سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بیش از ۵۰ صفت از هر رقم که برای یکنواختی صفات در سطح ملی و بین المللی اهمیت دارند اندازه گیری و ثبت گردید. ارقام تجاری تایید شده جهت تهیه باغات مادری به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال معرفی شدند. این ارقام به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شدند.