سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا یاوری – دانشجوی رشته کارشناسی پیوسته عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
محمدرضا بازافکن – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه

چکیده:

تأثیر تضغیف پیوسته مسیر جریان خطی و وضعیت جغرافیایی (توپولوژی) شبکه بر روی توان مقیاس جریان اوج، برای یک زهب یک شکل و کاربردیبه صورت فردی از شبکه های جریان خود جریان خود متشابه تصادفی و شبیه سازی شده در این مقاله مورد تحقیق قرارمی گیرد. مسیر جریان بوسیله یک معادله خطی قانون بقای جرم برای مجموعه ای گسسته از شاخه های اتصال کانال که به صورت سری و موازی متصل بودند و همان وضعیت جغرافیایی شبکه کانال را شامل می شوند،مدل بندی شده یک راه حل شبه تحلیلی برای هیدروگراف واحد بر حسب روابط بازگشتی بدست آمده تجزیه و تحلیل این راه حل نشان می دهد که جریان پیک (اوج) یک مقیاس مجانبی و وابسته به حوزه آبخیز برایMV) و شبکه های پیانو به صورت قطعی خواهد داشت،همچنین برای زیر طبقه ای از شبکه های کانال هم سان تصادفی نیز به این صورت است.با این وجود توان مقایسه متفاوت از آن چه که توسط خواص مقادیر ماکزیمم مقدار توابع عرضی پیش بینی می کرد نشان داده شد.