سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش طینتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحمود ابوالحسن علوی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

هدف از این مقاله نمایش قدرت روش اجزا محدود در تحلیل جریان سیال و ساخت فرمولهای کرابردی برای ضرایب اصطکاک پوسته ای براساس عدد رینولدز می باشد به این منظور ابتدا باید دامنه مورد نظر را با شبکه بندی مناسب مدل کرد دراین پژوهش با استفاده از نرم افزار ansys دامنهمورد نظر شبکه بندی شده و سپس ضرایب اصطکاک برای اعداد رینولدز متفاوت بدست می آید این کار برای سه نوع سیلندر دایروی، بیضوی و مستطیلی وصفحه تخت انجام شده و برای هرکدام فرمول جداگانه بدست می آید برای صحه گذاری نتایج بدست آمده ضریب اصطکاک با نتایج حل تجربی مقایسه شده است.