سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

جواد ایروانی – استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده:

آزادی اقتصادی، از جمله عناصر مهمی است که مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه های گوناگونی در مورد آن داشته و از وجوه تمایز آن ها به شمار میرود. در قبال آزادی های نسبتاً نامحدود در نظام سرمایه داری و سلب آزادیها در سوسیالیسم، آزادی اقتصادی محدود و در چارچوب ارزشها، از ارکان اقتصاد اسلامی است. در این نوشتار نخست دیدگاه نظام سرمایه داری درباره آزادی اقتصادی و نفی دخالت دین، ارزش ها و دولت در اقتصاد، به اختصار مطرح گردیده آن گاه موارد یادشده از دیدگاه قرآن به بررسی نهاده شده است. حدود مسئولیتها و دخالت دولت اسلامی در اقتصاد و موارد شش گانه آن و منابع و اندازه دولت نیز از دیگر مباحث بررسی شده از نگاه قرآن است.