سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن ستاری ساربانقلی – عضو هیات علمی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد حسین عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این پژوهش اندیشه های سعدی و مبانی جامعه آرمانی وی بررسی شده و نتیجه آن را در ارتباط با معماری و شهرسازی ارزیابی می گردد. هدف از این تحقیق رسیدن به دیدگاه معماری و شهرسازی سعدی است. روش تحقیق بر مبنای روش کتابخانه ای بوده و منابع مورد بررسی کتاب های بوستان و گلستان سعدی بوده است. در انجام متدولوژی تحقیق که به روش تحلیل محتوی می باشد لغات مرتبط با معماری و شهرسازی از منابع مذکور استخراج شده و داده های بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس به مقوله بندی ایده های شهرسازی و معماری بدست آمده پرداخته و ویژگی های معماری و شهرسازی آرمانشهر سعدی بیان می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سعدی راجع معماری و شهرسازی دیدگاه های آرمانی داشته و بر طبق آنها جامعه آرمانی و شهر خود را درکتاب های بوستان و گلستان به تصویر کشیده است.