سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن ستاری ساربانقلی – عضو هیات علمی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

نگرشهای آرمانی به شهر قدمتی به اندازه طول تاریخ بشری داشته اند. اندیشه شهر آرمانی، آرمانشهر، مدینه فاضله، اتوپیا، ناکجاآباد و عصرزرین، پندار پیدایش بهشت این جهانی، همواره در اندیشه آدمی بوده است. در تمامی جوامع، به غایت اندیشه هایشان، تفکر خلق مکانی ایده آل در پرتو ایدئولوژی افکار سیاسی مدنی جامعه هایشان، موجود بوده است. در این میان، تمدن اسلامی به دلیل ویژگیهای خاص و منحصر به فرد، صفات و ویژگیهای خاص خود را برای پیدایی و پیدایش آرمانشهر اسلامی خواهان است. در این مقاله آرمانهای اندیشه اسلامی در بعد شهرسازی و ویژگیهای آرمانشهر مهدوی مورد بررسی قرار گرفته است. افق فکری آرمانشهر اسلامی در غایت تفکر اسلامی در سیمای نواده ای پاک از رسول اکرم (ص)، با ترسیم چهره جهانی آرمانشهر اسلامی نقش گرفته است که به دست توانای مهدی فاطمه بقیه الله مهدی موعود(عج) صورت تحقق به خود خواهد گرفت.