سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، گروه زمین شناسی دانشگاه
محمد حسین محمودی قرائی – دکتری، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل مهرزاد – دکتری، عضو هیئت علمی گروه پاتوبیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا افشاری – دکتری، عضو هیئت علمی و مدیر گروه سمشناسی و مسمومیتها، دانشگاه علوم پز

چکیده:

کیفیت آب آشامیدنی از اهمیت بسیار بالای زیست محیطی برخوردار است. قرارگیری در معرض آبهای آلوده به آرسنیک دهها میلیون نفر از مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است. در منطقهی مطالعاتی چلپو، واقع در شمال کاشمر، کانیسازی هیدروترمال (آلتراسیون آرژیلیک) با مجموعه کانیهایی از قبیل استیبنیت، کانیهای سولفیدی (رآلگار، اورپیمنت، پیریت) و دیگر کانیها نظیر ژیپس و کوارتز همراه است. نمونهبرداری از منابع آبی شامل چشمه، رودخانه و آب لوله کشی (چاه) روستاهای چلپو، اکبرآباد و کریز انجام شده و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت. مقادیر بالای ضریب همبستگی پیرسون عنصر آرسنیک با لیتیم، آنتیموان، پتاسیم و سولفات را میتوان در ارتباط با اکسیداسیون سولفیدهای رآلگار (As4S4) و اورپیمنت (As2S3) و برهمکنش سنگ-آب در آلتراسیون نوع آرژیلیک دانست. غلظت آرسنیک در آب آشامیدنی روستای چلپو ۲۹٫۴μg/l در اکبرآباد ۱٫۱μg/l و در روستای کریز کمتر از ۰٫۰۲۲μg/l است. میزان غلظت آرسنیک در نشانگرهای زیستی (Biomarkers) مو و ادرار ساکنین این سه روستا اندازه گیری شد و در روستاهای چلپو و اکبرآباد مقادیر بیشتری را نسبت به روستای کریز نشان داد. با توجه به مقادیر غلظتهای آرسنیک، نشانگر زیستی مو نسبت به ادرار برای بررسیدر معرض قرارگیری مناسبتر تشخیص داده شد.