سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید منفردزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشگاه
محمدمهدی گودرزی سروش – عضو هیئت علمی دانشگاه اسلامی آزاد اسلامی واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

هدف از این پژوهش بیان فلسفه آرایه های معماری اسلامی است.در انجام این تحقیق از روش کتابخانهای و برای بررسی نمونههای مورد مطالعه از روش جستجو در اینترنت و برخی متون مرتبط با آن استفاده شده است در این مقاله عوامل مهم در شکل گیر یآرایه های معماری اسلامی به عنوان یکی از رویکرد های معماری اسلامی و عوامل اصلی در ساخت این بناهای معماری از جمله فلسفه تزئینات درمعماری اسلامی را می توان بیان نمود که با ظهور دین اسلام ، خواستگاه مسلمانان از معماری سبب گردید تا این بنا ها هرچه با شکوه تر و با تزئینات منحصر به فردی نسبت به اماکن دیگر پدید آورند. در این تزئینات از انواع مقرنس ها ۱، کاشی کاریها ۲، منبت کاریها ۳، گچ بری ۴ در چارچوب اسلامی استفاده شده است. این پژوهشبه بررسی آرایه *های معماری که در معماری ایران پس از اسلام رخ داده پرداخته شده که گاهاً به طور تکی و گاهاً با معرفی بنایی مورد بررسی قرار گرفته اس ت. ولی مسئله عمده در این بحث این است که آرایه ها در معماری اسلامی با توجه به بناهای مورد نظر این دور به وجود آمده اند و برای درک بهتر این موضوع به شیوه های ساخت و معرفی بناهایی مانند مسجد و همچنین تزینات استفاده شده در این بناها که برای معماری به ارمغان آورده ، نگاهی شده است.