سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا صبرآموز – شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباس

چکیده:

کاهش تلفات و در نتیجه افزایش بازدهی سیستمهای الکتریکی در حال حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار است و بازآرایی سیستمهای توزیع به منظور کاهش تلفات توان و با تغییر در وضعیت کلیدها یکی از اقداماتی است که در این راستا انجام میپذیرد. در این مقاله روشی نوین بر مبنای الگوریتم کلنی مصنوعی زنبور عسلABC) جهت تعیین سکشنالایزرها و کلیدهای ارتباطی با هدف حداقل نمودن تلفات سیستم توزیع ارائه میگرددABC الگوریتمی است که جهت بهینهسازی بکار میرود و مبنای آن رفتار هوشمند دستههای زنبور عسل هنگام جستجوی شهد است. از مزایای ABC آنستکه برخلاف الگوریتمهایی نظیر ژنتیک و DE نیازی به از پیش تعیین نمودن پارامترهای خارجی ندارد . مزیت دیگر ABC قابلیت جستجوی سراسری در الگوریتم است. جهت اثبات صحت و نیز بررسی میزان تأثیرگذاری الگوریتم پیشنهادی بر کاهش تلفات سیستم توزیع، شبیهسازی کامپیوتری سیستمهای نمونه ۱۴ ، ۳۳ و ۱۱۹ شینه اجرا و خروجی الگوریتمها و روشهای مختلف با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج حاصل بیانگر برتری کیفی و بهرهوری محاسباتی الگوریتمABC نسبت به سایر روشهای بهینهسازی شبکه میباشد.