مقاله آرایش فضایی بلورها و کانی ها در سنگ های دیوریت – کوارتزدیوریتی جنوب خاوری بیرجند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۳۵۵ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: آرایش فضایی بلورها و کانی ها در سنگ های دیوریت – کوارتزدیوریتی جنوب خاوری بیرجند
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی توزیع فضایی بلورها (SDP)
مقاله خوشه بندی بلورها
مقاله بیرجند
مقاله درشت شدگی بافتی
مقاله دیوریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: فرح خواه نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، نقش فرایندهای فیزیکی موثر در تکوین سنگ های آذرین از جمله کینتیک تبلور (هسته بندی و رشد بلورها)، دینامیک سیستم های ماگمایی (مانند اختلاط و جریان های همرفتی) و فرایندهای تعادلی مانند درشت شدگی بافتی بر اساس آرایش فضایی و اندازه بلورها بررسی شده است. به این منظور، الگوی توزیع فضایی بلورهای پلاژیوکلاز، آمفیبول و کوارتز به صورت کمی در مجموعه ای از سنگ های میکرودیوریت- کوارتزدیوریتی منطقه بررسی شده واقع در ۱۲۰ کیلومتری جنوب خاوری بیرجند اندازه گیری شده اند. سپس با تلفیق پژوهش های سنگ نگاری کمی و کیفی در مورد تاثیر عوامل مختلف در آرایش پلاژیوکلازها و نحوه تشکیل بافت و فرایندهای فیزیکی حاکم بر تشکیل این سنگ ها بحث شده است. ویژگی های هندسی ۳۰۹۸ بلور در ۸ مقطع میکروسکوپی از این سنگ ها از جمله طول، عرض و مکان مرکز بلورها اندازه گیری شد. سپس با استفاده از روش فاصله نزدیک ترین همسایه و با کمک نرم افزارهای BigR و ArcGIS، مقادیر R به عنوان نمادی کمی از الگوی توزیع فضایی بلورها، اندازه گیری و داده ها در نمودار R در برابر درصد زمینه ترسیم شدند. محاسبات و نمودارها نشان می دهند که الگوی توزیع فضایی بلورهای پلاژیوکلاز، آمفیبول و کوارتز به صورت خوشه ای است. میزان خوشه بندی پلاژیوکلازها در مقاطع متفاوت است و متناسب با تغییرات اندازه و شکل بلورها تغییر می کند که حاکی از نقش فرایندهای مختلف از جمله هسته بندی ناهمگن، درشت شدگی بافتی و روی هم رشدی بلورها است.